28maj | 2018

BIEG NYSKI

Regulamin VI Biegu Nyskiego.

Organizator:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie.

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

2. Fundacja "W działaniu" z siedzibą w Nysie.

Partnerzy:

• Gmina Nysa,

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

• Agencja Rozwoju Nysy

• Nyski Dom Kultury,

• Grupa biegowa NYSA BIEGA,

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. o.o. w Nysie,

• Komenda Powiatowa Policji w Nysie,

• Straż Miejska w Nysie,

• Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Nysa,

Cele i założenia biegu:

• Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.

• Promocja Gminy Nysa.

• Integracja środowiska biegaczy.

Termin i miejsce:

• Impreza odbędzie się w dniu 09 czerwca 2018 roku (sobota) w Nysie.

• Start o godz. 18:00 - start i meta na ulicy Sudeckiej przy Hali Sportowo-Widowiskowej.

• Dystans 10 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 90%, betonowa 10%.

• Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

• Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10-cio kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:40 h (Jedna pętla: Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga powiatowa w kierunku Białej Nyskiej, droga powiatowa w kierunku Siestrzechowic, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Sudecka)

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

• Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 800 osób.

• Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 09 czerwca 2018 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. nr 101 poz. 1095).

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

• Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

• Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych (nie pobieramy kaucji za chipy).

• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl oraz www.maratonypolskie.pl, do dnia 1 czerwca (piątek) 2018 r.lub w dniu 9 czerwca 2018 r. w biurze zwodów.

• Od 2 czerwca do 8 czerwca 2018 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

• Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłatystartowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 9 czerwca 2018 w godz. 13.00 - 17.30 w biurze zawodów Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie "HALA NYSA", przy ul. Sudeckiej 23.

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

• Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty.

• Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

• Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

• Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 19:40 są zobowiązani do przerwania biegu i przejścia na chodnik/pobocze trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

• W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

• W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

Wysokość opłaty startowej:

• Do dnia 5 maja 2018 r., wynosi: 35 złotych

W dniach od 6 maja 2018 r., do 1 czerwca 2018 r., wynosi: 40 złotych

• Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 5 maja 2018 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VI Biegu Nyskiego.

• W dniu zawodów (09.06.2018 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi, 60 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

• W tytule wpłaty należy wpisać: "10 km, imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. 10 km, Jan Kowalski 1977, Warszawa )

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa oraz dystans biegu.

• Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

• Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

• Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

• Z opłaty startowej zwolni są zwycięzcy I, II, III, IV, V Biegu Nyskiego - I miejsce- Open K i M.

Klasyfikacja końcowa biegu:

Dystans 10 km:

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni Kobiety

"M16" 16-19 lat (2002-1999) "K16" 16-19 lat (2002-1999)

"M20" 20-29 lat (1998-1989) "K20" 20-29 lat (1998-1989)

"M30" 30-39 lat (1988-1979) "K30" 30-39 lat (1988-1979)

"M40" 40-49 lat (1978-1969) "K40" 40-49 lat (1978-1969)

"M50" 50-59 lat (1968-1959) "K50" 50-59 lat (1968-1959)

"M60" 60-69 lat (1958-1949) "K60" 60-69 lat (1958-1948)

"M70" 70 lat i więcej (1948 i starsi)

• O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Dodatkowe klasyfikacje:

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa),

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego,

• Najstarsza zawodniczka i zawodnik.

• W ramach VI Biegu Nyskiego rozegrane zostaną, IV Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli w biegu na 10 km.

Nagrody:

Dystans 10 km:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

• miejsce I - 600zł

• miejsce II - 500 zł

• miejsce III - 400 zł

• miejsce IV - 300 zł

• miejsce V - 200 zł

• miejsce VI - 100 zł

• Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

• Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

• W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• Najlepsza zawodniczka i zawodnik Województwa Opolskiego - 1K i 1M

• Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

• Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

• Za pobicie rekordu Biegu Nyskiego, w kategorii open K i M przewidziana dodatkowa nagroda.

Postanowienia końcowe:

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, poczęstunek po biegu za okazaniem bonu żywnościowego, wodę na trasie i po biegu oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

• Uwaga!!! Tylko zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 5 maja 2018 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę z VI Biegu Nyskiego.

• Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

• Szatnie będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

• Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w depozycie.

Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.

• Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

• Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com

do góry